vi erbjuder

Både stöd och behandlingsinsatser från första dagen till de individer som kommer i kontakt med oss. Vi har ett förhållningssätt där vi väljer att se dem som våra uppdragsgivare. Vår strävan är att utgå från deras behov och önskemål för hur de önskar att deras liv ska se ut. Vi kommer att utgå mycket med fokus på deras drömmar, passioner och framtidsmål, genom att skapa en ”familjär” anda och bygga upp ett nytt socialt nätverk. Förutsättningen är att skapa en plattform för att stärka den egna personliga utvecklingen, självkänslan, och det egna jaget, genom att använda oss av olika metoder och pedagogiska verktyg

Vi kommer att arbeta mycket utifrån det vi kallar för ett ”inifrån” perspektiv där vi använder oss av dem egna kulturella kontexterna. Det vill säga att använda oss utav det som känns bekant som de själva lätt kan referera till. Som t.ex. ordspråk från den kulturella kontexten, metaforer och andra vägar för att starta processer hos de unga. Vårt sätt att bygga upp det nya sociala nätverket utgår lite från det ordspråket som används i Mellanöstern för att skrämma de flickor som gör motstånd mot familjen, att ”Vi är som en flock får och går ett får ur flocken så äter vargen upp den” till skillnad till deras innebörd har vi gjort en omformulering som vi använder oss av i vårt arbete för att stärka de unga. Där vi menar att ” Vi är de fåren som har gått ur flocken men vi kommer inte att tillåta vargen äta upp oss för vi har bildat vår egen nya flock”, och vi är starka tillsammans.

Med detta menar vi att vi arbetar med social mobilisering, empowerment, systerskap och brödarskap genom spegling där vi delar våra erfarenheter med varandra trots våra likheter och olikheter. Vi arbetar med att se oss själva som aktiva människor som kan agera och handla. Vi tar avstånd från förhållningssätt som ser människor som ”Offer” eftersom offer är människor som ser sig själva som passiva, handlingsförlamade människor som inte kan agera. Vi stärker och stöttar varandra för den ökade förståelsen av att vara kvinna/man i en ”hederskultur”. Våra grundvärderingar baserar sig på FN:s barnkonvention och mänskliga rättigheter. Där de har rätten till sina egna liv, där de har rätten till sin egen sexualitet,